Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Home   Legislatie Mediu   Normativ NTPA-001/2002 privind apele uzate

Normativ NTPA-001/2002 privind apele uzate

Normativ NTPA-001/2002

Normativul privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea în receptorii naturali, din 28.02.2002

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20.03.2002.
În vigoare de la 20.03.2002

I. Obiect si domeniu de aplicare

Art. 1.
(1) 1 În scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului evacuarea/descarcarea în receptorii naturali a apelor uzate orasenesti si industriale cu continut de substante poluante se face numai în conditiile respectarii prevederilor legislatiei în vigoare si ale prezentului normativ.

(2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea conditiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, înainte de evacuarea acestora în receptorii naturali, precum si a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.

Art. 2.
1 Domeniul de aplicare a prezentului normativ cuprinde apele uzate industriale si orasenesti care au fost sau nu epurate. El se aplica si apelor uzate evacuate din statiile de epurare orasenesti caracterizate si prin alti indicatori de calitate decât cei prevazuti în anexa nr. 1 la hotarâre – NTPA-011.

Art. 3.
Conditiile de evacuare a apelor uzate, stabilite conform art. 2, sunt prevazute în tabelul nr. 1 din prezentul normativ

II. Modul de stabilire a valorilor limita admisibile ale poluantilor din apele uzate evacuate în receptorii naturali

Art. 4.
(1) 1 Limitele maxime admisibile de încarcare cu poluanti a apelor uzate la evacuarea în receptorii naturali sunt prevazute în tabelul nr. 1 din prezentul normativ si reprezinta concentratii exprimate în mg/dm3. Valorile acestor concentratii limita sunt pentru probe momentane; nu se admit concentratii medii si ele se masoara în punctul de control situat înainte de descarcare.

(2) Valorile admisibile specificate la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului normativ si se înscriu în:
1. avizele de gospodarire a apelor ce se emit pentru:
a) obiective noi;
b) obiective existente ce îsi modifica si îsi îmbunatatesc procesele tehnologice de productie sau de epurare a apelor uzate;
c) obiective existente la care se prevad extinderi de capacitati de productie sau ale capacitatilor de epurare a apelor uzate;
d) alte obiective existente care prin lucrari de investitie îsi modifica valoarea parametrilor de capat;
2. autorizatiile de gospodarire a apelor emise:
a) utilizatorilor noi, atunci când în avizul de gospodarire a apelor au fost prevazute conditii similare cu cele din prezentul normativ;
b) utilizatorilor de apa existenti, numai dupa ce au realizat si au pus în functiune capacitati corespunzatoare de epurare a apelor uzate, prevazute anterior prin programe de etapizare, conform prevederilor art. 107 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996.

(3) Prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decât cele prevazute în tabelul nr. 1, pe baza încarcarii în poluanti deja existente în receptor, în amonte de punctul de evacuare a apelor uzate, si având în vedere obiectivele de calitate ale receptorului natural.

(4) La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele emitentul trebuie sa tina seama de faptul ca, desi individual, concentratia maxima admisibila poate fi cea prevazuta în tabelul nr. 1, atunci când în apele uzate sunt prezente mai multe metale grele (de exemplu: plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur), concentratia totala a acestora în apa neputând depasi 2 mg/dm3. Exceptie fac apele uzate provenite de la obtinerea si prelucrarea metalelor, pentru care valoarea limita de concentratie pentru fiecare metal – plumb, zinc, mangan, staniu – nu trebuie sa depaseasca 2 mg/dm3. În privinta mercurului concentratia acestuia nu poate depasi 0,05 mg/dm3 chiar în situatia în care este unicul metal prezent în apele uzate.

(5) Pentru substantele pentru care nu sunt prevazute limite maxime admisibile în standardele sau în normativele în vigoare, acestea se stabilesc pe baza de studii elaborate de institute specializate, abilitate conform legii, la comanda utilizatorului de apa. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiza calitativa si cantitativa a substantelor respective, precum si tehnologiile de epurare adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului.

(6) Pentru substantele poluante, altele decât cele prevazute în tabelul nr. 1, limitele maxime admisibile se stabilesc prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, în functie de caracteristicile receptorului natural, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate în acelasi receptor, de cerintele utilizatorilor de apa si de necesitatea protectiei mediului.

(7) În cazul apelor uzate ce contin substante poluante peste valorile limita stabilite prin prezentul normativ, este obligatorie epurarea acestora sau luarea de masuri tehnologice adecvate, pâna la atingerea valorilor admise.

(8) În situatii exceptionale autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate face derogari de la prezentul normativ.

(9) Pentru descarcarile de ape uzate epurate în Marea Neagra, în zone stagnante cum sunt golfurile, este obligatorie realizarea unor conducte de descarcare în larg, prevazute cu posibilitati de dispersie. La avizarea/autorizarea acestor descarcari nu se aplica prevederile prezentului normativ pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 105°C, la care valoarea maxima admisibila se coreleaza cu cea a fundului Marii Negre – de regula mai mica decât aceasta.

(10) În cazuri speciale – dupa probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din statiile de epurare, revizii periodice sau pe parcursul executiei unor lucrari de retehnologizare sau extindere a capacitatii statiei de epurare – este permisa depasirea valorilor limita ale indicatorilor de calitate, daca prin aceasta nu se pune în pericol sanatatea populatiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, si numai cu avizul autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor si, dupa caz, si al inspectoratelor teritoriale de sanatate publica. Avizul se solicita de catre utilizatorul de apa cu cel putin 30 de zile înainte de data programata pentru începerea reviziilor, reparatiilor, lucrarilor, probelor tehnologice ori pentru amorsarea statiilor de epurare biologica. Prin avizul respectiv se stabilesc durata pentru care se admit depasiri, dar nu mai mare de 30 de zile, precum si valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru aceasta perioada.

(11) Pentru utilizatorii existenti care realizeaza capacitati de epurare în conformitate cu programul de etapizare aprobat, în autorizatia de gospodarire a apelor, emisa pe o perioada limitata, se înscriu valori ale substantelor poluante ce nu depasesc valorile limita din tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la hotarâre – NTPA-2/2002.

III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate

Art. 5.
(1) Apele uzate care se evacueaza în receptorii naturali nu trebuie sa contina:
a) substante poluante cu grad ridicat de toxicitate, prevazute în tabelul nr. 2, precum si acele substante a caror interdictie a fost stabilita prin studii de specialitate;
b) materii în suspensie peste limita admisa, care ar putea produce depuneri în albiile minore ale cursurilor de apa sau în cuvetele lacurilor;
c) substante care pot conduce la cresterea turbiditatii, formarea spumei sau la schimbarea proprietatilor organoleptice ale receptorilor fata de starea naturala a acestora.

(2) Apele uzate provenind de la spitale de boli infectioase, sanatorii TBC, institutii de pregatire a preparatelor biologice – seruri si vaccinuri -, alte institutii medicale curative sau profilactice, de la unitati zootehnice si abatoare nu pot fi descarcate în receptori fara a fi fost supuse în prealabil dezinfectiei specifice. În aceasta situatie se aplica prevederile art. 6 din anexa nr. 2 la hotarâre – NTPA-002/2002.

Art. 6.
Descarcarea apelor uzate epurate în reteaua de canale de desecare, de irigatii ori pe terenuri agricole se va face numai în conditiile realizarii unei epurari corespunzatoare si numai cu avizul administratorului/detinatorului acestora, astfel:
1. când apa din canale se foloseste la irigarea culturilor agricole, limitele indicatorilor de calitate se coreleaza si cu standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole, STAS 9450/83;
2. când apa uzata se descarca într-un canal de desecare ce debuseaza într-un receptor natural, limitele indicatorilor de calitate vor fi cei corespunzatori prezentului normativ.

Art. 7.
La reglementarea amplasarii de noi obiective în zone în care nu pot fi asigurate conditiile de evacuare stabilite în prezentul normativ se aplica prevederile art. 4 alin. (8).

IV. Dispozitii finale

Art. 8.
Operatorii de servicii publice sau, dupa caz, detinatorii statiilor de epurare sau ai sistemelor de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali sunt obligati sa asigure montarea si functionarea corespunzatoare a mijloacelor de masurare a debitelor de ape uzate evacuate, cu înregistrarea si contorizarea debitelor, sa prevada facilitati de prelevare a probelor de apa pentru analiza în locuri bine stabilite si, pe cât posibil, sa instaleze sisteme automate de determinare a calitatii apelor uzate evacuate, cu masurarea parametrilor specifici activitatii desfasurate. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s si care se descarca în receptori cu debite de cel putin trei ori mai mari decât cele ale apelor uzate, în punctul de evacuare se prevad sisteme de dispersie/difuzie.

Art. 9.
În scopul protejarii resurselor de apa împotriva poluarii:
1. se recomanda folosirea apelor uzate si/sau a namolurilor care contin nutrienti la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul detinatorilor terenurilor respective si cu avizul autoritatilor competente în domeniul îmbunatatirilor funciare. În functie de natura culturii se va cere si avizul inspectoratului teritorial de sanatate publica;
2. este obligatorie asigurarea impermeabilizarii tuturor depozitelor; eventualele exfiltratii, precum si apele din precipitatii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate si epurate astfel încât acestea sa corespunda prevederilor prezentului normativ.

Art. 10.
Prevederile prezentului normativ se aplica si la evacuarea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurata natural.

Art. 11.
Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativa si cantitativa a substantelor poluante cuprinse în tabelul nr. 1 sunt cele prevazute de standardele în vigoare.

Art. 12.
(1) Punctul de prevalare a probelor de ape uzate, în vederea controlului conformarii cu prevederile prezentului normativ, este punctul de descarcare finala a apelor uzate în receptor.
(2) Frecventa de monitorizare si, respectiv, numarul minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp se stabilesc prin autorizatia de gospodarire a apelor, în functie de marimea statiei de epurare si de impactul calitativ al descarcarii asupra receptorului natural.

Legislatie Legislatie Constructii Legislatie Mediu Program Casa Verde