Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Home   Legislatie Mediu   LEGEA nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

LEGEA nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

LEGEA nr. 241/2006, republicata 2013,
Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 8 februarie 2013

Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 26 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 204/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 25 ianuarie 2007, si a mai fost modificata prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor.
(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor sau, dupa caz, al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de aplimentare cu apa si de canalizare.
(3) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizae cuprinde totalitatea activitaatilor reglementate prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitatilor locale.

Art. 2
(1) Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, denumit in continuare serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza sub conducerea, coordonarea, controlul si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si are drept scop alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor.
(2) Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se furnizeaza/presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumita sistem public de alimentare cu apa si de canalizare.
(3) Sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate, denumite in continuare sisteme de alimentare cu apa si de canalizare, constituie ansamblul tehnologic, de la captarea din sursa a apei brute pana la evacuarea in emisari a apelor uzate epurate.
(4) In localitatile rurale se poate organiza, dupa caz, numai serviciul de alimentare cu apa, cu conditia asigurarii colectarii apelor uzate prin alte sisteme individuale.

Art. 3
Termenii tehnici utilizati in cuprinsul prezentei legi se definesc dupa cum urmeaza:
a) serviciu de alimentare cu apa si de canalizare – totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia;
b) serviciu de alimentare cu apa – totalitatea activitatilor necesare pentru:
– captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;
– tratarea apei brute;
– transportul apei potabile si/sau industriale;
– inmagazinarea apei;
– distributia apei pitabile si/sau industriale;
c) serviciul de canalizare – totalitatea activitatilor necesare pentru:
– colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare;
– epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;
– colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;
– evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus;
– evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor;
d) sistem public de alimentare cu apa – ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de alimentare cu apa. Sistemele publice de alimentare cu apa cuprind, de regula, urmatoarele componente:
– captari;
– aductiuni;
– statii de tratare;
– statii de pompare cu sau fara hidrofor;
– rezervoare de transport si distributie;
– bransamente, pana la punctul de delimitare;
e) sistem public de canalizare – ansamblul constructiilor si terenurilor aferente instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regula, urmatoarele componente:
– racorduri de canalizare de la punctul de delimitare si preluare;
– retele de canalizare;
– statii de pompare;
– statii de epurare;
– colectoare de evacuare spre emisar;
– guri de varsare in emisar;
– depozite de namol deshidradat;
f) retea publica de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apa alcatuita din reteaua de conducte cuprinsa intre captare si reteaua de distributie;
g) retea publica de distributie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructii-anexe, care asigura distributia apei la 2 sau la mai multi utilizatori independenti;
h) retea publica de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare, camine, guri de scurgere si constructii-anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai multi utilizatori independenti.
Nu constituie retele publice:
– retelele interioare de utilizare aferente unei cladiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar daca aceasta este in proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;
– retelele aferente unei incinte proprietate privata sau unei institutii publice pe care se afla mai multe imobile, indiferent de destinatie, despartire de zone verzi si alei interioare private;
– retelele aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si spatiile verzi sunt proprietate privata, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane juridice;
i) bransament de apa – partea din reteaua publica de alimenare cu apa care asigura legatura dintre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator. In cazuri bine justificate si atunci cand conditiile tehnice nu permit alta solutie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelasi bransament. Partile componente ale unui bransament se precizeaza in regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Bransamentul, pana la contror, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartin retelei publice de distributie, indiferent de modul de finantare a executiei. Finantarea executiei bransamentului se asigura de operatori, respectiv de utilizator, corespunzator punctului de delimitare a instalatiilor. Amplasamentul caminului de bransament se stabileste la punctul de delimitare al instalatiilor, de regula la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietatii si numai in baza ueni documentatii avizate de operator. In cazul condominiilor existente, separarea si individualizarea se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizarii consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul avand numai obligatia montarii contorului principal de bransament la nivelul limitei de proprietate;
j) repartitor de costuri – aparat utilizat in imobilele condominiale dotate cu insalatii interioare de utilizare comune, in scopul individualizarii consumurilor si repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apa inregistrat la nivelul bransamentului imobilului;
k) repartizarea costurilor – totalitatea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor legale in vigoare, de catre o persoana fizica sau persoana juridica in scopul repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apa in imobilele condominiale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune;
l) racord de canalizare – partea din reteaua publica de canalizare cre asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord; partile componente ale unui racord se precizeaza in regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare;
m) aviz de bransare/racordare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea si executia bransamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare si prin care se stabileste punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;
n) acord de furnizare – documentul scris, emis de operator, care stabileste conditiile de furnizare pentru utilizator si defineste parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului la bransamentul utilizatorului si prin care operatorul se angajeaza sa furnizeze serviciul de alimentare cu apa;
o) acord de preluare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajeaza sa presteze serviciul de canalizare si care defineste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau industriale preluate la canalizarea publica;
p) ape uzate menajere – apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare;
q) ape uzate industriale – apele de canalizare rezultate din activitati economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera;
r) ape uzate orasenesti – apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curtilor imobilelor;
s) ape pluviale – apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;
s) instalatii interioare de apa – totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara de utilizare a apei, si care asigura transportul apei preluate din reteaua publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;
t) instalatii interioare de canalizare – totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la cminul de racord din reteaua publica;
t) punct de delimitare – locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului se branseaza la instalatiile aflate in administrarea operatorului/furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizeaza efectiv furnizarea/prestarea serviciului catre utilizator. Punctul de delimitare a instalatiilor asigura identificarea amplasamentului caminului de bransament, precizeaza pozitia de montare a dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare se face prin/la caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice de canalizae, in sensul de curgere a apei uzate;
u) contor de bransament – aparatul de masurare a volumului de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane – robinete la limita proprietatii utilizatorului; contorul este ultima componenta a retelei publice de distributie in sensul de curgere a apei;
v) asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare – asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, astfel cum este definita de Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, constituita in scopul infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Art. 4
(1) Apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinata satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale operatorilor economici si, dupa caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale.
(2) Apa potabila distribuita utilizatorilor trebuie sa indeplineasca, la bransamentele acestora, conditiile de potabilitate prevazute in normele tehnice si reglementarile legale in vigoare, precum si parametrii de debit si presiune precizati in acordurile si contractele de furnizare.
(3) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu apa si de canalizare realizate prin investitii noi de catre o unitate administrativ-teritoriala pe raza unei alte localitati administrativ-teritoriale apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale pe care o deservesc.
(4) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cele mentionate la alin. (1) este permisa numai in masura in care exista disponibilitati fata de necesarul de apa potabila al localitatilor, stabilit potrivit prescriptiilor tehnice in vigoare.
(5) In cazul in care cerintele de apa potabila ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral sau pot fi acoperite numai partial, acestia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabila prin sisteme proprii, realizate si exploatate in conditiile legii.
(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul strazilor si al spatiilor verzi, spalatul pietelor si al strazilor, spalarea periodica a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor si consumul tehnologic al unitatilor industriale, se va utiliza cu precadere apa industriala.
(7) Apa industriala cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de alimentare cu apa industriala, fie prin sisteme individuale realizate si exploatate de operatorii economici.
(8) Se interzice orice legatura sau interconectare intre sistemele de alimentare cu apa potabila si sistemele de alimentare cu apa industriala.

Art. 5
(1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure cu precadere colectarea, transportul, epurarea si evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum si a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localitatilor.
(2) Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti se trateaza si se prelucreaza in vederea neutralizarii, deshidratarii, depozitarii controlate sau valorificarii, potrivit reglementarilor legale in vigoare privind protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si sanatatea populatiei.
(3) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie sa respecte conditiile precizate prin acordul de preluare in canalizare publica, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si pe cele impuse prin reglementarile tehnice in vigoare, astfel incat prin natura, cantitatea ori calitatea lor sa nu conduca la:
a) degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare;
b) diminuarea capacitatii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;
c) perturbarea functionarii normale a statiei de epurare, prin depasirea debitului si a incarcarii sau prin inhibarea proceselor de epurare;
d) aparitia unor pericole pentru igiena si sanatatea populatiei sau a personalului de exploatare a sistemului;
e) aparitia pericolului de explozie.
(4) Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate si depozitarea namolurilor provenite din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative si cantitative precizate in avizele, acordurile si autorizatiile de mediu eliberate de autoritatile competente, potrivit reglementarilor in vigoare din domeniul protectiei calitatii apei si a mediului, astfel incat sa se garanteze protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si sanatatea populatiei.
(5) Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele publice de distributie a apei se poate aproba numai in masura in care capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic sau al incarcarii cu substante impurificatoare si numai daca nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

Art. 6
Desfasurarea activitatilor specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., si aprobate prin ordin*) al presedintelui acestuia. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, regulamentul serviciului si caietul de sarcini se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile delibertive ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.
—————–
*) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007 si Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 si 324 bis din 15 mai 2007.

Art. 7
(1) Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:
a) securitatea serviciului;
b) tarifarea echitabila;
c) rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;
d) transparenta si responsabilitatea publica, incluzand consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora;
e) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
f) adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;
g) accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
h) respectarea reglementarilor specifice in domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei.
(2) Principiile prevazute la alin. (1) vor fi in mod obligatoriu cuprinse si dezvoltate atat in regulamentul-cadrul al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cat si in regulamentele serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare aprobate la nivel local.

Art. 8
(1) Serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa indeplineasca, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta prevazuti in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
(2) Indicatorii de performanta ai serviciulu furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate intocmit de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in functie de necesitatile utilizatorilor, de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si de eficienta acestora, cu respectarea indicatorilor de performanta minimali prevazuti in regulamentul-cadru, respectiv in caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, studiul de specialitate se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative ale unittilor administrativ-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.
(3) Propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat in acedst scop, vor fi supuse dezbaterii publice inaintea aprobarii lor de catre autoritatile administratiei publice locale.

Legislatie Legislatie Constructii Legislatie Mediu Program Casa Verde