Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Home   Program “Casa Verde”   Ghidul de finantare a Programului Casa Verde

Ghidul de finantare a Programului Casa Verde

Ghidul de finantare a Programului Casa Verde

Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 950/2010

Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 – Ghidul de finantare
(1) Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, denumit în continuare Program.
(2) Ghidul contine dispozitii privind:
a) Programul;
b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finantare, a proiectului propus si a cheltuielilor legate de aceasta;
c) conditiile de depunere a dosarului de finantare, analiza si selectare, aprobare, finantare, implementare si monitorizare a proiectului propus.

Art. 2 – Scopul Programului
Scopul Programului îl reprezinta îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante, prin finantarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire.

Art. 3 – Sursa de finantare pentru derularea Programului
(1) Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se deruleaza în limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
(3) Suma alocata sesiunii, distribuita pe judete conform numarului de locuitori, se publica o data cu anuntarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, prin dispozitie a Presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 4 – Definitii
În sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate – Administratia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar – persoana fizica care depune dosar de finantare si cu care Autoritatea încheie contract de finantare;
c) cerere de finantare nerambursabila – document completat si depus în cadrul sesiunii de depunere de catre solicitant, în vederea obtinerii finantarii din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finantare nerambursabila este prevazut în anexa nr. 2;
d) cerere de tragere – solicitare a beneficiarului adresata în scris Autoritatii, în baza careia se face decontarea; formularul cererii de tragere este prevazut în anexa nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila;
e) cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de catre beneficiar cu achizitia de produse sau lucrari necesare implementarii proiectului si care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu conditia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a încadrarii lor în categoriile de cheltuieli eligibile;
f) contributie proprie – parte din valoarea totala a cheltuielilor eligibile necesare implementarii proiectului, nefinantata din Fondul pentru mediu, sustinuta de catre beneficiar din surse financiare proprii;
g) dosar de decontare – cererea de tragere definita la lit. d), însotita în mod obligatoriu de documentele justificative a caror lista este prevazuta în anexa nr. 2 la contractul de finantare nerambursabila;
h) dosar de finantare – cererea de finantare nerambursabila definita la lit. c), însotita de documentatia care trebuie depusa de catre solicitant în vederea analizarii si aprobarii finantarii de catre Autoritate;
i) finantare nerambursabila – modalitate de sustinere financiara a proiectului, caracterizata prin decontarea de catre Autoritate a unei cote-parti din cheltuielile eligibile realizate de catre beneficiar cu achizitia serviciilor/produselor sau lucrarilor;
j) instalator – operatorul economic specializat, care comercializeaza si instaleaza sisteme de încalzire ce utilizeaza energie solara;
k) sistem de încalzire – complex de instalatii, echipamente si elemente destinate obtinerii sau producerii exclusiv de energie termica;
l) sistem de încalzire clasic – sistem de încalzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, carbuni;
m) solicitant – persoana fizica care depune dosar de finantare.

Art. 5 – Organizarea sesiunii de finantare
(1) Pentru organizarea sesiunii de finantare, prin dispozitia presedintelui Autoritatii, se stabilesc:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finantare;
b) suma alocata sesiunii de finantare.
(2) Dispozitia presedintelui prevazuta la alin. (1) se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

Art. 6 – Etapele sesiunii de finantare
Etapele sesiunii de finantare sunt urmatoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a ghidului si a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare;
b) depunerea dosarelor de finantare;
c) analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
d) aprobarea dosarelor de finantare selectate;
e) postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate si respinse;
f) solutionarea contestatiilor;
g) încheierea contractelor de finantare;
h) implementarea proiectului.

Legislatie Legislatie Constructii Legislatie Mediu Program Casa Verde